شوماخر بر تکنولوژی کوچک نیز تأکید دارد.او ضمن معرفی این جور تکنولوژی عقیده داراست که کشورهای در اکنون توسعه و گسترش نباید به دنبلا تکنولوژیهای عظیم بروند. WEBSTER,1991:PP.185-188) شوماخر می گوید تردید ندارم که میتوان به تحوّل تکنولوژی جهت تازهای بخشید جهتی که تکنولوژی را به سوی نیازهای حقیقیآدمی به قدر مطلق واقعی انسان بازگرداند.انسان کوچک می باشد و بدین ترتیب کوچک زیباست.به دنبال غولگرایی رفتن چیزی جز هموار ساختن شیوه انهدام خویش نیست. همان،ص 19) بعضا منتقدان تکنولوژی جدید،گفتهء مائو را نقل میکنند.او میگید صحیح می باشد که برای خط مش رفتن به دوپا نیاز هست ولی تا چه زمان میباید به پیادهروی ادامه دهیم درحال حاضر آنکه دیگران رانندگی و پرواز میکنند.اجازه دهید کشورهای در حالا بسط را به جهت همیشه محکوم به پیاده رفتن نکنیم. همانطور که کمی پیشتر گفتیم، اپل طی سالیان قبلی بارها نشان داده که برای تحلیل ایدههای جدید و نوآورانه، از تجربیات شرکتهای اندرویدی بهره میبرد. در خصوص مدل تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه میسرا معتقد می باشد مشکل ما گزینش تکنولوژی جدید یا سنّتی نیست بلکه باید ببینیم کدام تکنولوژی،برای چه غرض و در چه وضعیتی،مشکل گشاست.اگر هدف اشتغال تام می باشد می بایست از تکنولوژی کاربر به کار گیری کرد امّا نباید آن را بت کنیم و بگوییم تنها تکنولوژی کابر برای کشورهای در هم اکنون توسعه مطلوب است.زمانی که میخواهیم ماهوارهء هواشناسی بسازیم مجبور از به کارگیری تکنولوژی سرمایه بر هستیم.ما نباید همین تکنولوژی را به عامل گنجایش اشتغال محدود آن کنار بگذاریم. زیرا هنوز هم یک رخنه عریض، کشف نخستین و ایده جنس جدید و مناسب برای پرورش و پیشرفت را از یکدیگر مجزا میکند. گونه بندی «رویداد های تکنولوژی» ایوند تلاشی می باشد به جهت اطلاع رسانی بهترین رویداد های حوزه های تکنولوژی، نرم افزار و برنامه نویسی تا علاقمندان به همین راستا ها بتوانند اهمیت تصویب اسم و شرکت در اتفاق افتاد های آیتم عشق خود، پیش نیاز پیروزی را کسب کنند. البته براستی عوامل مؤثر در توسعه و گسترش و ارتقای فعالیت های تحقیق و گسترش کدامند ، چطور باید فعالیت های تحقیق و توسعه و گسترش را برنامه ریزی ، سازماندهی ، جهت دهی و رهبری و کنترل نمود تا به تولید و تکنولوژی در مرزو بوم دست یافت اخبار تکنولوژی در ایران . در حالیکه در جهان در حال توسعه آموزش مبتنی بر ترجمه می باشد و این یک عدد از علل بسیار کلیدی در شرایط بسط علمی هست . برای کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از اخبار تکنولوژی و بازی ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر