در یک مطالعهی منتشر شده در ۲۰۱۷ چنین پیشنهاد شده می باشد که نوشیدن قهوه ممکن می باشد خطر مرگ بر اثر همین بیماری را کمتر دهد. قهوه گیرندههای موجود در مغز را که کلیدی قابلیت و امکان شناسایی آدنوزین هستند، بی اثر میکند؛ آدنوزین مادهی شیمیایی است که پیامهای خستگی را به مغز ارسال میکند. احتمالا برای آنهایی که در گیر فشار خون بالا هستند، وقت آن رسیده باشد تا مصرف قهوه را رخنه کنند. بالا بودن فشار خون یکی از کارداران خطر شایع برای بیماری قلبی و عروقی است. آیا تا به اکنون پیش آمده می باشد که متوجه شوید موقع نوشیدن قهوه بالا رفتن از پلههای آپارتمانتان نسبت به زمانی قهوه ننوشیدهاید برایتان سهل وآسان تر است؟ پژوهشها نشان دادهاند نوشیدن دو فنجان قهوهی ۲۳۰ میلیلیتری در هر روز باعث تقویت حافظهی بلند مدت میشود. در یک مطالعهی منتشر شده در ۲۰۱۴ دریافتند نوشیدن قهوه میتواند به کاهش خطر ابتلا به ملانوما کمک کند، که مطابق حیث انجمن سرطان آمریکا منجر اکثری از مرگ و میرهای ناشی از قهوه ژرژ سرطان پوست است. از همین که برخی روز ها در نوشیدن قهوه پاره ای زیاده روی کردهاید غمگین نباشید و آن را بد ندانید: مطالعهی منتشر شدهای در ۲۰۱۶ به همین نتیجه رسید که نوشیدن فراوان قهوه – منظورمان بیش از ۴ توشه در روز هستمیتواند به کمتر خطر ام اس کمک کند، بیماری که سبب ساز می شود سیستم ایمنی به پوششهای محافظتی عصبهای مغز، نخاع، و چشمها حمله کند. بیماری قلبی – خلل رگهای قلبی که به حملهی قلبی منجر می شودمنجر مرگ بیش از ۶۰۰.۰۰۰ نفر سالانه در آمریکا میشود. چنانچه روزانه بیش از یک فنجان قهوه بنوشید، بالطبع همین مقادیر عمده خواهند شد. قهوه خیر صرفا به پیشگیری از کرم خوردگی و پوسیدگی دندان امداد مینماید بلکه طبق مطالعات انجام شده دریافتهاند مصرف منظم آن برای لثهها هم مفید است که به پیشگیری از عفونتهای جدی دهان و دندان کمک می کند – بیماریهایی که میتواند به از دست دادن دندانها و سایر مشکلات تندستی سبب شود. در مطالعهی منتشر شدهای در سال ۲۰۱۳ دریافتند که قهوه می تواند به روش چشمگیری به پیشگیری از دژنراسیون شبکیهی دیده کمک کند، که می تواند به هر چیزی باعث شود از نقص بصیرت و شبکوری تا آلرژی به نور. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت قهوه حمرا.

ایندکسر