یکی از مهمترین مزیت های همین هست که در سیستم های گرمایشی و سرمایشی می توان به رخ تماما به طور همزمان از این روزنه ها به کارگیری کرد و همچنین در سیستم های تهویه ای که به رخ دمش و مکش هوا کار می کنند هم کاربرد دارد. دارای توجه به اینکه متاع های مختلفی از همین قطعه تولید می گردد به جهت محیط های متعدد با اعتنا به وضعیت آب و هوایی و وضعیت موجود در گوشه و کنار می قدرت از جنس هایی مانند آلومینیوم، پلاستیک و چوب به کار گیری نمود. همانطور که از اسم همین روزنه پیداست در سقف کارگزاشتن می گردد و در مکان های متفاوت مانند هتل ها ( لابی، راهرو و …) ، در اماکن تجاری و دانشکده ها و … دریچه سقفی چهارطرفه هم میتواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا به عمل رود.دریچه سقفی چهارطرفه که به جهت مکش به کاربرده می گردد لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاری شود و هم میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود. دریچه سقفی تایلی فارغ از قاب چهارطرفه سقفی را صرفاً دارای جانمایی در محلِ نشیمنِ سه پَری های سقف کاذب میتوان کارگزاشتن و تعبیه کرد و مهمترین خصوصیت و مزیت همین دریچه هم کارگزاری آسان، سریع میباشد که در زمانِ ناچیز و فارغ از نیاز به هر دسته پیچ و بستی در محلِ خود تعبیه میگردد. ضروری به ذکر میباشد دریچه سقفی اساسی دریچه گردِ جت نازل را، هم میتوان در میانِ شبکههای تایلیِ سقف کاذب، کارگزاشتن و تعبیه کرد و هم به شکل مستقیم اساسی کادر به سقفِ اصلی، پیچ و متصل کرد. همین نوع روزنه نیز به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل استعمال می باشد، البته به صورت کارگزاشتن پایین سقف. روزنه سقفی تایلی با روزنه گرد تخت هم میتواند داخل شبکههای تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و هم به صورت مستقیم در بدنهی سقفِ اهمیت پیچ و نصب گردد.از روزنه سقفی تایلی حیاتی دریچه گرد تخت جهتِ خروج هوا به رخ تعدیل شده در گوشه و کنار های مختلف به کارگیری میگردد.دریچه سقفی تایلی کلیدی دریچه گرد تخت از خروجِ هوای باطن شبکه به رخ پرتابی پرهیز مینماید. از روزنه سقفی مشبک هم جهتِ دمِش و هم جهتِ مکِشِ هوا دریچه سقفی تهویه به کارگیری میشود. در پشتِ روزنه سقفی تایلی صفحهای گِرد، اگر در قطرِ دریچه گرد اساسی ابعادِ انشعابِ لاینِ کانالِ اصلی، همخوانی نداشته باشیم، مجبور به به کارگیری از تبدیل در پشتِ روزنه سقفی تایلی صفحهای گِرد خوا‌هیم شد. دریچه سقفی یک عدد از بهترین ابزار به جهت انتشار هوا می باشد و به دلیل پخش عالی هوا دمای محیط به شتاب یکنواخت خواهد شد. در همین جور روزنه ها مقدار مضاعف وسیع پخش و توزیع هوا در فضای مورد به کار گیری منجر می شود تا میزان دما مهم شتاب زیاد بالایی به حد مناسب برسد.

ایندکسر