•متن مقاله پژوهشی اهمیت قلم پارسی B Lotus شماره ۱۱ نگارش شود. نشانی نگارندگان مقاله اصلی قلم B Lotus Bold 11 ایتالیک در مقالات پارسی و Times New Roman Bold 10 ایتالیک در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. مهم قلم B Lotus Bold 12 در مقالات پارسی و Times New Roman Bold 11 در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. قسمتی فارسی حساس قلم B Nazanin 12 و گزیده انگلیسی حیاتی قلم Times New Roman 11 تایپ گردد. نوشته مقاله اساسی قلم B Nazanin 12 به جهت جملات فارسی و Times New Roman 10 برای کلمه ها انگلیسی تایپ شود. جلوگیری شود. آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول نوشته کلیدی قلم Times New Roman Bold 12 در تحت نشانی نویسندگان متن شود. در رخ ارجاع به نوشته متن شده در پایگاه وب، اسم نویسنده (گان) و عنوان متن (مشابه اهمیت نام نویسنده و عنوان مقاله در ارجاع به مقاله) نوشته می شود . نام مجلات به طور تمام آورده شود. • چاپ مقالات چاپ شده در این مجله در مجلات انگلیسی لهجه دارای اخذ مجوز از هر دوی مجلاتطب پیشگیری و مجله مقصد بلامانع است. این مرکز علمی دارای مجموعهای از پایگاههای اطلاعاتی می باشد که مقالات علمی تخصصی در حوزههای بیوتکنولوژی و زیست طبی را ردهبندی میکند. تارنما ترنسیس مهم داشتن مترجمان بسیار که در راستا ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی و فارسی کار می‌نمایند همت کرده تا جزء بهترین سایتهای ترجمه نوشته به شمار آید. ترجمه سطح ها تخصصی در هر زمینه علمی به وسیله مترجمی اصلی تخصص علمی مرتبط اصلی همان زمینه انجام گیرد که احتمال غلط مترجم را به شدت کاهش میدهد. •در صورتی که نوشته قبلاً به گویش انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به همین مجله ارسال می گردد، حتماً اهمیت ذکر آدرس محل چاپ نسخه انگلیسی مجله طب پیشگیری باخبر گردد. • نوشته نباید زمان ارسال به مجله طب پیشگیری تا زمان اعلام لحاظ نهایی، در مجله دیگری چاپ شده یا ذیل باز‌نگری باشد. زمان ارسال، یک عنوان کوتاه برای هر فولدر قرار دهید. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت کجا و طرز استعمال از دانلود نوشته پزشکی دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر