طبق استاندارد ASME فشار تنظیمی شیر اطمینان برای تجهیزاتی که تا فشار psi 70 کار می نمایند می بایست psi 5 بالاتر از حداکثر فشار کارکرد تجهیزات بوده و همین فشار به جهت مصرف کننده های بخار حیاتی فشار کاری دربین psi 70 تا psi 1000، نهایتا 10% اکثر از حداکثر فشار کاری تجهیزات در نظر گرفته شود. لوله های ورودی و خروجی شیر فشارشکن هم می بایست به مدل ای سایز زده شوند که سرعت بخار در آنها از m/s 30 بالاتر نرود. شیر فشار شکن طراحان فرآورده برای تحت آوردن و تثبیت فشار سیال به عبارتی سبب ساز کاهش فشار سیال شده و یا اینکه فشار سیال عبوری از آن را اندک کرده و به جهت اثبات نگه داشتن فشار در خروجی شیر از آن به کار گیری می کنند که در غایت فشار خروجی سیال از فشار محل ورود آن کاهش شیر فشار شکن منبع انبساط می باشد. به علاوه، هرگونه جابجایی ریز در وضعیت شیر جهت تطبیق حساس وضعیت نوسانات مصرف منجر تغیرات دوچندان در مقدار گذر سیال می شود. طراحی شیر فشار شکن پایلوت دار دیافراگمی به همین صورت می باشد که دیافراگم تعبیه شده در ساختمان آن سبب ساز بکار اندازی شیر اساسی میشود. شیر اهمیت توسط فشار کاری پایلوت در دست گرفتن و به فعالیت می افتد. در این موقعیت پایلوت نسبت به شرایط اول بسته تر می شود و در نتیجه دریچه حساس شیر کاهش باز خواهد بود و فشار خروجی شیر کمتر خواهد شد تا به فشار اولیه تنظیمی پایلوت برسد. بسته شدن فشارشکن ها به طور موازی به این صورت است که به وسیله دو یا این که تعدادی فشارشکن افت فشاری را که می خوا هیم تأمین می نماییم . در مواقعی که نیاز به تقلیل فشار عمده یا رویا رویی حساس نوسانات گسترده مصرف است، توصیه می شود دو یا تعدادی شیر بصورت سری یا این که موازی جهت بهبود در اختیار گرفتن پذیری و طول قدمت شیرها کارگزاری گردد. در نتیجه، همواره حجم کاهش یا بیشتری از سیال نسبت به مقدار مورد نیاز عبور کرده و موجب تولید نوسانات فراوان فشار زیر دست خواهد شد. شیر بزرگتر از حد نیاز در دست‌کم بازشدگی فعالیت خواهد کرد و نتیجتا تحت خوردگی شدید مکانیکی (Erosion) قرار خواهد گرفت. در مقابل، اهمیت به کار گیری از یک شیر تقلیل کوچکتر که به درستی انتخاب شده است، شاهد استهلاک کاهش و کنترل دقیق خیس خوا‌هیم بود. به دلیل اینکه عمده مشکلات شیرهای فشارشکن ناشی از ورود بخار مرطوب و ذرات فلزی موجود در لوله ها می باشد، لذا می بایست یک از یک سپراتور (Separator) بخار به همراه یک صافی مجهز به توری ریز (100) در قبل از شیر فشارشکن بهره برد. مهم یک دیافراگم تبارک می باشد که شیر کلیدی را به عمل می اندازد. همین گونه ولو صنعتی به عنوان نمونه ای از شیرهای کنترلی، در خطوط به مراد کاهش فشار سیال مورد استعمال قرار می گیرد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم فشار شکن شیر ظرفشویی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر