همین نرخ پرورش بالا در بخش رنگ و روکش عمدتا به بخش پررونق خودرو در سراسر دنیا و صنعت رو به پرورش ساختمان سازی نسبت دیتا می شود. بخش رنگ و روکش بیشترین سهم را در بازار جهانی ضد کف سیلیکونی در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص داده می باشد و پس از آن بخش طعام و نوشیدنی قرار گرفته است. این نوع آنتی فوم به دلیل فراریت بالا و سرعت پخش مطلوب ، سبب ساز بازدهی بیشتر میشود. به ضد کف دفومر و یا آنتی فوم نیز گفته می شود ، منظور از کف به عبارتی مایع های حباب هستند که در بعضا موارد در موقع ساخت یک فرآورده به طور ناگهانی و ناخواسته به وجود می آید و این کف در صنایعی همانند صنایع بیوشیمیایی جزء یکی از از دردسر های بزرگ می باشد . در غیر همین صورت، همین ترکیبات کف را به طور موثر کمتر نمی دهند. حیاتی همین حال، آن‌ها همچنین بایستی به اندازه کافی سازگار باشند تا مشکلات رسوب تولید نکنند. طبق طریق آزمون پیوست، می می بایست بر روی محلول شربت یا این که ملاس و با استعمال از دستگاهCFT-1 آزمون گردد. این ترکیبات باید به ترازو کافی ناسازگار باشند به طوری که در محفظه مورد کاربرد نامحلول باشند. هنگامی که گیرایی سطحی به اندازه کافی بالا باشد، تشکیل حباب سخت و پایدارتر می شود. ضد کف ها معمولا نیز ویژگی آنتی فومی و نیز ویژگی دفومری را توامان دارا هستند به نوع ای که می توانند نیز از به وجود داخل شدن کف خودداری نموده و نیز کف به وجود آمده را از در میان ببرند. ضد کف از مخلوط نمودن چند ماده شیمیایی تولید می شوند که از به وجود داخل شدن کف دوری به عمل می آورد و سبب ساز می شود کف را بشکاند . فوم می تواند از روش تحریک مکانیکی یا این که از نحوه یک مکانیزم ذیل تاثیر شیمیایی مانند روند داروی ضد تعریق کف دست تخمیر تولید شود. آنتی فوم گرید غذایی اساسی مدل صنعتی به طور کامل متفاوت می باشد و منحصربه‌فرد صنعت های غذایی می باشد (مانند آنتی فوم پنیر). افزایش روزافزون جمعیت دنیا و تغییر تحول الگوی مصرف غذای مردم عمدتاعامل افزایش استفاده از ضد کف های سیلیکونی در صنعت های غذایی و آشامیدنی بوده است. یک کفگیر بر پایه روغن همچنین حاوی یک موم و / یا این که سیلیس آبگریز میباشد تا عملکرد را افزایش دهد. ضد کف غیر سیلیکون : آنتی فوم های غیر سیلیکونی عموما حاوی سورفکتانت ها میباشند که قابلیت پراکندگی و اثربخشی آنها را در تولید یک ضد کف ارتقاء می دهد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت ضد کف رزین.

ایندکسر