در واقع همانطور که از معنی آن معلوم هست کلیدی زردرنگ شدن چراغ رانندگان می بایست جوانب احتیاط را رعایت نمایند یعنی درصورتیکه هنوز به تقاطع و نقطه ایست نرسیده اند می بایست حرکت خود را در دست گرفتن کنند و اجازه عبور از خط ایست را نخواهند داشت. این چراغ معنی ایست را می دهد، در واقع دارای قرمز رنگ شدن چراغ وسایل نقلیه بایستی قبل از وصال به خط ایست تقاطع، توقف نمایند و یا این که این که اگر در تقاطع خط ایست وجود نداشت، بر پایه قانون می بایست ۵ متر قبل از تعبیه چراغ راهنما بایستند. عابرانی هم که در میانه تقاطع اساسی چراغ زرد روبرو می شوند بایستی اصلی احتیاط بخش اعظم و رعایت مقررات به مسیر خویش ادامه دهند. فقط در صورتی که هنگام زرد شدن چراغ، وسیله نقلیه وارد تقاطع شده باشد نباید توقف کند و واجب می باشد که به مسیر خویش ادامه دهد. وی ادامه داد: بر مبنا ماده ۹۷، تشخیص، انتخاب، تهیه، جانمایی، نصب، رسم و حفظ علایم عمودی و افقی راهنماییو رانندگی درشهرها بر شالوده دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی راه‌بندان شهرهای مرزوبوم به ثبت وزیر مملکت میرسد و در جادهها به عهده وزارت منش وترابری است. مدیریت پلیس راهنمایی رانندگی ناجا گفته دوربینها و سامانهها باید تجهیز شود ولی همین رخداد به ادله نبود منابع رخ نداده است. در زمان تمامی گیری ویروس کرونا و انحصار تردد به نقاطی که شدت پراکندگی ویروس در آن ها فراوان بسیار بود ستاد ملی تقابل دارای کرونا و پلیس راهور بر آن شدند تا در گزینه موقعیت استان ها به تصمیم واحدی برسند از این رو موقعیت استان ها و شهرها را به قرمز، نارنجی، سبز و سفید تغییر‌و تحول دادند. حمایت سازمان دستمزد مصرفکنندگان از برگ سبز رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مردم دیگر برای نقل و انتقال مدرک ماشین به دفترخانه ها مراجعه نکنند و در صورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند ماشین از تنظیم وکالتنامه خودداری کند، مراتب را به همین انجمن گزارش دهند. دوربین راهنمایی رانندگی که در تقاطع خیابان ها کارگزاری می شوند می توانند به میزان موثری رانندگان را به رانندگی ایمن تشویق کرده و مقدار تخلفات راهنمایی و رانندگی را به دستکم برساند. چرا که عابرانی که هنوز از تقاطع رد نشده اند با زردرنگ شدن چراغ اضطراری هست صبر کنند. نکه قابل ذکر در اینجا این است که گهگاه به ادله راه‌بندان بالا به محض رسیدن رانندگان به تقاطع رنگ سبز چراغ تغییر‌و تحول می کند که در همین شرایط وسایل نقلیه نمی توانند از تقاطع عبور کنند و به جهت سبز شدن دوباره چراغ باید شکیبایی کنند. و بایستی صبر نمایند تا چراغ سبز شده و تقاطع از عابران و وسایل سوالات آزمون دین نامه اساس سوم نقلیه خالی شود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه سوالات لو رفته ازمون ایین نامه ۹۹ بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر