یک عدد از اثر ها آجری و دیرین گز، مسجد مستطیلی صورت و ریز آقامحمود به عرض تقریبی ۱۰ متر و ارتفاع ۱۲ متر بوده که در محل مدخل ورودی بازار دیرین تخریب شده گز بنا گردیده و به لحاظ میرسد آن نیز از آثار معماری آخرها حکومت صفویه باشد که بوسیله فردی به اسم آقامحمود بنا شده است. در اواخر شهریورماه و زمانیکه نسیم خنک پاییزی میوزد، دانههای براق و زردرنگی مثل ارزن از درختچههای گز انگبین به دست میآید که به آن عصاره گز انگبین میگویند. درصورتیکه از گزانگبین به جهت ساخت گز به کارگیری شود مطمئنا قیمت آن به شیوه شگفت انگیزی بالا خواهد رفت چون همین ماده جزو مواد نادر و کمیاب شده است. به جهت برداشت این جنس از پوست دباغی شده گوسفند استفاده می شود که به آن دباله گفته می شود. گز فاقد هرگونه موردها حافظ بوده و کاملا از مواد نخستین طبیعی تنظیم میشود، براین اساس مصرف آن به جهت تمامی اشخاص اثرگذار خواهد بود. در آن سالها میزان مرغوب بودن گز اصفهان به شدت ذیل آمده بود و گز در خطر فراموش شدن قرار گز اصفهان کرمانی داشت. همین قندها برای متابولیزه (تجزیه شدن) در بدن نیاز به انسولین ندارد و به جهت اشخاص دیابتی مطلوب است؛ ولی در همین در بین جدیدترین شیرینکننده رژیمی، قند استحصالی از گیاهی اهمیت نام استویاست. سپس از شیره همین گیاه تغذیه کرده و شهد تولید میکند. و آنچه به شرکت های ایجاد کننده ی گز در سرتاسر بازار اصفهان اساسی بلداجی هویت داده درصد قابل ملاحظه این عصاره طبیعی و شهد شگفت انگیز در همه انواع محصولات تولیدی گز می باشد. این ماده حرارت درونی را کمتر دیتا و عطش را نیز برطرف میکند. ماده اساسی گز اصفهان، عصاره و شهدی منحصربهفرد به اسم انگبین یا این که گزانگبین میباشد که از درختچههایی به این نام به این معنی که گزانگبین در نواحی خوانسار و برخی نواحی چهارمحال و بختیاری به دست میآید. دلیل اساسی نام گذاری آن بر پایه این گیاه، نیز این موضوع می باشد. بهغیراز اصفهان بقیه شهرهای دیگر کشور‌ایران هم تولیدکنندهٔ همین شیرینی سنتی و سلامت میباشند اما ایجاد سنتی و اصیل گز مربوط به دیار نصف جهان است. لیکن به واسطه خشکسالیهای متواتر و حفر چاههای عمیق در حوزه‌ که به مبدأ قنوات نزدیک بوده و نیز به واسطه عدم مراقبت و لایروبی بموقع، قنوات این شهر در گیر کمآبی و رکود کشاورزی و از فی مابین رفتن باغات و در نتیجه بر روی آوردن کشاورزان به شهرها وتغییرشغل آنهاراسبب شده است. وجود قنوات متفاوت در حیطه حاکی از سابقه طولانی و پرکار مردم در فرمان کشاورزی است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت لیست گزهای اصفهان.

ایندکسر