به جهت دوری از برق گرفتگی چه اقداماتی انجام می شود؟ در مواردی که به هر علت مثلاً ردوبدل لامپ در سرپیچ و فیوز در شالوده فیوز یا این که نوعاً به علت طرز عمل تجهیزات برقی تعبیه دهانه ای واجب شود که از حد مجاز IP2X بیرون باشد اهمیت اقداماتی مناسب از تماس تحمیلی انسان و دام حساس نصیب های برقدار خودداری می شود یا این که احتمال خطر تماس مستقیم هشدار داده می شود. رایج ترین دی الکتریک های گازی هوا ، ازت ، هیدروژن و نماد عایق های الکتریکی پارس SF6 هستند. دی الکتریک های جامد و مایع به نوبه خویش به ذیل تیم ها تقسیم می شوند. همین مواد دی الکتریک قطبی ضعیفی هستند و عمدتا به جهت اشباع خازن های کاغذی و به عنوان یک ماده تشکیل دهنده فیلم در لاک های عایق الکتریکی ، رنگ ها و لعاب ها به کارگیری می شوند. دیواره چکیده از تجهیزات برقی هست که حفاظت در برابر تماس مستقیم مراد و اجباری دارای نصیب های برقدار را در جهات معمول تأمین می کند. از ژنراتور کلیدی موتور ژنراتور هم می قدرت برای تأمین الکتریسیته مدار قطع شده استفاده کرد، در این شکل درجه مجزاسازی ژنراتور با موتور ژنراتور می بایست برابر جايگاه مجزاسازی ترانسفورماتور جداساز تعیین شود. از یک ماده عایق الکتریکی به جهت دوری از جریان به کار گیری می­شود. بعضی از پارامترهای ماده در نظر گرفته شده به جهت عایق الکتریکی ، کیفیت و قابلیت های آن را تعیین می کنند. برای پرهیز از تولید اتصالی به زمین عایق بندی نصیب های برقدار نسبت به زمین و به ویژه به عایق بندی بند و کابل قابل انعطاف دقت کافی می شود. خوب تر هست که سیستم سیم کشی مدار قطع شده از سیم کشی مدارهای دیگر کاملا جدا باشد، و سیم و کابل قابل انعطاف چنان نصب شود که در کل ارتفاع مسیرشان، به ویژه در نقاطی که ممکن است صدمه مکانیکی ببینند قابل دیدن و در اختیار گرفتن باشند. در اولین حس، نمونههای ساخته شده از نایلون ۶ از انعطاف پذیری، نرمتر از نایلون ۶۶ هستند. محیط بخشی از تجهیزات برقی میباشد که حفاظت در برابر تماس مستقیم خواسته و تحمیلی مهم قسمت های برقدار را در تمامی جهات تأمین می کفپوش عایق الکتریکی کند. این قطعات به تیتر عایق های الکتریکی مقاوم در برابر ولتاژهای بالا میباشند . در این موردها چنانچه اتصال کوتاه به آتش سوزی، الکتریسیته گرفتگی یا این که ایراد در عمل و بهره برداری نیانجامد، می توان مسافت خزشی را اساسی فاصله هوایی برابر گرفت. گوشه و کنار و دیواره چنان ساخته و کارگزاشتن می شوند که در شرایط فعالیت و بهره برداری در جای خویش محکم و استوار بمانند.

ایندکسر