اما بازنگری در ضابطه خزانه مرکزی به صورت لایحه در دولت های گوناگون مطرح بود که ارائه شود، اما نشد. در مرحله نخستین قانون بانک مرکزی جزء حق تقدم های بازنگری به حساب می آید. باتقوا قریه همینطور اهمیت بیان این که کاهش از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ترکیب اخیر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود داراست که می بایست تعیین تکلیف شوند. همینطور بها ورق سیاه روسی و قیمت ورق سیاه MMK هم به صورت تر و تمیز به روز رسانی وزن ورق آهن یک میل می شود. همینطور یک کارگروه تخصصی در قم راهاندازی کردهایم که اصلی دفترها مراجع و علما در رابطه هستند و موضوعاتی که از سوی شورای شرعی به کارگروه محول می شود را باز‌نگری نموده و استراتژی ارائه می کنند. در گالوانیزه تر، ادغام کلرید امونیاکی روی در تراز مذاب پاشیده می شود و قطعات پس از انجام مراحل اماده سازی مستقیماً و همزمان اصلی اغشته شدن به فلاکس وارد مذاب می شود . مدیریت تمام بانک مرکزی درباره چک کردن بر بانکها به جهت اجرای ظریف قوانین ابلاغ کرد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم اعطا کرد این است که قابل انعطاف افزارهای بانکها را گزینه بازبینی قرار خوا‌هیم داد تا قابلیت و امکان محاسبهای خارج از چارچوب مصوبات شورای شرعی و شورای پول و معتبر را نداشته باشند. از فی مابین انواع ورق های متفاوت که امروزه ساخت می شوند، hot rolled mild steel از کاربردی ترین محصولات است. ورق سیاه ST ۳۷ اکثر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد داراست از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و … این یکی از اهداف ما است و برای آن برنامه داریم. ضمن اینکه اشخاصی که کارتخوان در اختیار دارا‌هستند مطلقا باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان اشخاصی که از قانون تمکین نکنند نیز به طور انقطاع قطع خواهد شد. لذا خزانه ها را ملزم کردهایم یک ورژن از قرارداد را مطلقا در اختیار خرید کننده قرار بدهند تا او هم محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خویش مطلع شود. در ستاد اقتصادی دولت نیز همین مورد قضیه را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی نگرش ها برگزار شود و طرح در مجلس فرایند باز‌نگری و ثبت خویش را دنبال کند. چنانچه این ورژن را دریافت نکرد بایستی به واحد گلایه خزانه مرکزی گلایه کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود مورد قضیه را پیگیری میکند. مدیریت تمام بانک مرکزی درباره دوران بندی اجرای همین وعده گفت: هم اکنون شورای شرعی را نسبت به گذشته فعالتر کردهایم، جلسات آن به طور منظم در درحال حاضر برگزاری است.

ایندکسر