شهر تبریز از شهر های بزرگ است که به برهان وجود ارتباط ها پیچیده اجتماعیی و اقتصادی فی مابین مردم همین شهر راستا تولید اختلافات و در غایت پرونده های کیفری را ممکن می سازد. افراد بسیاری سالانه در دام افراد کلاهبردار می افتند و اموال خویش را از دست می دهند یا حتی جان آن ها به نوعی به خطر می افتد. تخصص و تبحر در اینگونه دعاوی دوچندان اهمیت دارد چون ممکن است عدم دفاع درست از جنایتکار می تواند موجب مجازات او شود که در بخش اعظمی موردها مانند چگالی قتل عمد می تواند آثاری به توشه آورد که به هیچ تیتر قابل جبران نمی باشد. در برخی از این موردها همپا نداشتن وکیل پرونده های کیفری یکی از از دلایلی می باشد که شاکی کلیدی وجود محق بودن، نمی تواند حق خود را بگیرد و در فرایند پرونده هم بازنده می شود. برای مثال، بایستی دانست که صرف گلایه معترض سبب به تعقیب متهم نمی ­شود؛ تعقیب متهم پس از توده آوری عارضه ها صورت خواهد گرفت. در کارها کیفری 3نوع مرور دوران داریم:1.مرور روزگار شکایت 2.مرور دوران تعقیب و دادرسی 3.مرور زمانه اجرای مجازات. نماینده قانونی کیفری اساسی یاداوری چنین مسائلی، باعث می شود جنایتکار صرفا به صرف گلایه شاکی در گیر هراس و نگرانی نشده و روح و جاری و زندگی روزمره اش وکیل کیفری در یاسوج مختل نشود. اظهارات نماینده قانونی کیفری در رخ مجلس نوشته می شود. به این جهت می قدرت همین وکلا را ستون محکم خیمه عدالت در لحاظ گرفت و مهم امداد آن ها عدالت را برپا کرد. از مجازاتهای خفیف می اقتدار جرایم مالی ناچیز را نام برد یا محدودیت های اجتماعی خفیف را مثال زد. خلاصه برداری مفید کند ،همه صفحه های پرونده کلیدی هستند ولی برخی از آنها ویژه خیس و با ترهستند .نیاز نمیباشد هنگام مطالعه پرونده همگی اوراق را گشوده نویسی نماید بلکه آنچه حساس دارد را فقط می بایست نوت برداری یا این که به قولی گرته برداری نماید به این معنی که در نام گذاری اشخاص ،صفحات حیاتی و امثالهم از یک نشان معین شده و ملموس در آن بهره برد و آنچه حیاتی بوده در آن مطلب را صرفا گشوده نویسی نماید نیکی همه رای زنی صفحه ها را . پولشویی (Money Laundering) فرایندی میباشد که در آن مجرمان پول حاصل از اقدامات مجرمانه خویش را رسمی جلوه داده و آن را وارد چرخه اقتصاد وکیل کیفری شیراز میکنند.

ایندکسر