پیستون های بزرگتر و فشار گاز عمده قدرت بیشتری را تأمین می کند. این نیرو به عنوان مساحت پیستون ضرب در فشار گاز گزینش می شود. به طور کلی ، میزان پیستون اهمیت طراحی موتور محدود می شود ، اما پیستون حیاتی ایجاد یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز اصلی دیوار سیلندر ، نقش مهمی در حفظ فشار بالای گاز دارد. این تیغهها که به اینوار پر اسم و رسم هستند، جهت تقویت دامنه در آن به عمل میروند. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : همان طور که گفته شد ، دمای پیستون به هنگام فعالیت به شدت افزایش می یابد و بایستی دمای آن کاهش پیدا نماید که حلقه ها در این امر تاثیر گذار بوده و اهمیت انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای ذیل تری داراست به کمتر دمای پیستون یاری می کند . کالا پیستون را آلیاژی از آلومینیوم در نظر گرفته و اهمیت استعمال از المانهای ساختاری-حرارتی و اعمال حالت مرزی بدست امده ، توزیع دما و همینطور تنشهای حرارتی ساخت شده بر روی پیستون ، در دور موتورهای ذکر شده بررسی شده اند ، نتیجه های نشان دادند بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی روی نشیمنگاه پین piston 86mm شکل می دهد. نوشته تحت اشاره ای به همین مسئله داراست هر چندین بیشتر با دید موتورهای بنزینی دو زمان است البته دیتاها آن به دسته ای هست که برای گونه های دیگر موتورها و از پاراگراف موتورهای دیزل که مورد به کارگیری ما در خزانه خودرو آلات میباشد و برای تعمیرکاران و استاد کاران نیز می تواند مفید واقع شود. همین قطعات کلیدی هم به عنوان تیم پیستون شناخته می شوند. همین بدان معنا می باشد که فشار مداوم به جهت کمتر وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. این دسته پیستون وزن سبکتر و استحکام بیشتری دارند. عملکرد پیستون در اتومبیل همین میباشد که به عنوان یک پلاگین متحرک در سیلندر فعالیت کرده و نصیب پایینی محفظه احتراق را تشکیل دهد. تاج ، ناحیه ای میباشد که مستقیماً حیاتی گازهای احتراق داغ در تماس می باشد و مضاعف داغ می شود. نصیب پایینی میله را درپوش میله می نامند و با میخ یا این که پیچ به خود میله محکم می شود. پیستون های آلومینیومی به ادله ضریب انبساط بالا به شکلهای متفاوت طراحی میشوند. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از پیستون یاماها ۱۲۵ ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر